Aktuelt:
Skal Intercitytoget stoppe i Fredrikstad?
Publisert: 15. desember 2016
Sarpsborg Næringsforening er dypt bekymret for den seneste utviklingen i jernbanesaken.  
Vi har forståelse for den bekymring som flere aktører uttrykker om at krav om nye alternative utredninger av jernbanetraseer ikke bare kan forsinke utbyggingen av Intercity-utbyggingen, men sette mulighetene for en god intercityløsning gjennom hele fylket i fare fordi det konseptet som er valgt, baserer seg på en enighet i fylket som det ikke må reises tvil om.

Sarpsborg bystyre må derfor gjøre vedtak som sikrer fremdriften av planlegging og utbygging; saken er allerede på overtid.  Alternativene som er foreslått utredet på nytt, er allerede vurdert og konkludert av Jernbaneverket og politiske organ både regionalt og sentralt.  Sarpsborg må ta inn over seg at en Intercityløsning for Østfold krever en samlet enighet som faktisk er etablert. Vi finner det usannsynlig at Sarpsborg kommune kan kreve at Jernbaneverket, øvrige kommuner og fylket skal bruke ressurser på å utrede løsninger som allerede er forkastet. Dersom det fattes et vedtak i Sarpsborg som i praksis innebærer å forkaste den vedtatte traseen gjennom byen, er det risiko for at Intercitytoget stopper i Fredrikstad. Det vil for sarpingene bety en dårlig togløsning i tid og hyppighet enn IC-løsningen. 

Hva nå med Sarpsborgs nye sentrumsplan og ønske om byutvikling? I fremtiden skal enda flere bo og jobbe i sentrum.  Fra alle faglige hold – ikke minst gjennom flere faglige innspill den siste tiden - har det vært vektlagt at ny jernbanestasjon vil være en motor for byfornyelse, vitalisering og transformasjon, og som viktig del av bo-og næringsattraktivitet. Ønsker sarpingene økt nærings-og boetablering på Rolvsøy gjennom en stasjon der? 

Hva nå med ny Sarpebro?  Broen er viktig for Sarpsborg-samfunnet og en ny bro henger sammen med planleggingen av Intercity-løsningen.    

For næringslivet er også godstransporten viktig.  Jernbaneverket har signalisert at Østre linje kan avlaste Vestre linje for godstransport.  Da er det viktig at tilknytningen til Østre linje ligger i Sarpsborg.

Hvis Sarpsborg Næringsforening hadde ment at alternativene er bedre, ville vi også ventet, men etter vår oppfatning er alternativene ikke bedre. Det er bred forankring blant medlemmene i Sarpsborg Næringsforening om at den vedtatte Intercity-løsningen gjennom alle Østfold-byene samlet sett er den beste. 
 
Hans-Petter Vestby
Konst. daglig leder
Sarpsborg Næringsforening