Aktuelt:
Sarpsborg næringsforening ønsker Intercity gjennom Sarpsborg sentrum
Publisert: 23. mars 2019
Kronikk av daglig leder i Sarpsborg næringsforening, Morgan Pettersen.
Diskusjonen om valg av jernbanetrasé gjennom Nedre Glomma-regionen har blitt kraftig intensivert i forkant av det forestående kommunevalget. To nye politiske grupperinger i Sarpsborg har gitt saken høy prioritet. Begge argumenterer for det såkalte rett linje-alternativet – et jernbanespor fra Råde via Rolvsøy til Halden som ikke inkluderer de to bysentraene i regionen; Sarpsborg og Fredrikstad.
 
Samferdselsminister Jon Georg Dale har så sent som i denne uken signalisert at en ny vurdering av traseer ikke er aktuelt og at planlegging av nye stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg sentrum fortsetter. Han mener videre at dersom en skal endre konseptvalgene som er tatt, vil det øke risikoen for framdriften i utbyggingen av Intercity gjennom Østfold. Fra et næringspolitisk ståsted kan valget av jernbanetrasé bli helt avgjørende for Sarpsborgs utviklingsmuligheter i årene framover.
 
Hvordan skaper vi vekst?
Vekst i en kommune kan stimuleres på flere måter. Helt avgjørende er å skape næringsaktivitet som fører til nyetableringer, nye jobber og vekst i antallet arbeidsplasser. Dette stiller krav til beliggenhet, tilgjengelighet og transportmuligheter. En moderne jernbaneløsning er en viktig del av et slikt system. I valg av trasé og stasjonsløsninger er flere hensyn betydningsfulle for næringslivet:
 
Løsningen må være effektiv og attraktiv for persontransport mellom Østfoldbyene og Oslo.
Løsningen må stimulere til vekst og utvikling i bysentraene.
Og ikke minst; løsningen må være realistisk og gjennomførbar med hensyn til både politisk enighet, økonomi og rask framdrift. 

Saken er vedtatt
Den pågående debatten gir inntrykk av at trasévalget ikke er gjort, og at det fortsatt er mulig å vurdere flere alternativer. Men, saken er vedtatt i alle relevante fora; i kommuner, i fylket og i Stortinget – flere ganger. Stortinget har i to nasjonale transportplaner stadfestet at Østfoldbanen skal gå innom byene, og samferdselsdepartementet har sagt klart nei til å på ny utrede flere traseer gjennom Østfold enn dette alternativet.
 
Arbeid for en god lokal løsning
Frykten for at en utbygging av jernbanenettet skal gi uønskede inngrep på boligområder, historiske minnesmerker og kulturlandskaper er lett å forstå. Den bekymringen og omsorgen for kommunen vår deler vi alle. De traséløsningene gjennom kommunen og Sarpsborg sentrum som er lansert, viser imidlertid at det er mulig å løse oppgaven med både fornuft og varsomhet. Vi mener at Sarpsborg bør bruke krefter og ressurser på å finne den beste løsningen hva gjelder utforming av traseen samt ulike avbøtende tiltak.
          
En sjelden gavepakke
Intercity-forbindelse gjennom Østfold er en sjelden gavepakke og en unik mulighet for regionen, med investeringer for flere milliarder i lokal infrastruktur. Ifølge samferdselsministeren kan en endring av konseptvalgene som er tatt, også øke risikoen for framdriften i utbyggingen av Intercity gjennom Østfold. Dette er en bekymring Sarpsborg næringsforening deler. Et slikt utfall vil etter vår mening være et kraftig tilbakeslag for næringslivet og sentrumsutviklingen i Sarpsborg.
 
Morgan Pettersen
Daglig leder
Sarpsborg næringsforening