Aktuelt:
Ny stasjon i Sarpsborg: To tog i timen og en time til Oslo!
Publisert: 21. januar 2020
Åpent brev til Samferdselsdepartementet fra Sarpsborg Næringsforening, desember 2019.
 
En moderne jernbane-løsning er en viktig del av et framtidig transportsystem for gods- og persontransport. Sarpsborg Næringsforening (SNF) har hele tiden støttet arbeidet med en ny, moderne intercity-løsning gjennom fylket. For å utvikle regionen og næringslivet videre, haster det derfor å få en ny togløsning på plass, også for å redusere tiden med usikkerhet og stans i ulike planprosesser.

Så har det framkommet nye kalkyler for intercityutbyggingen som viser at prosjektet blir dyrere enn først anslått. Vi har forståelse for at det er nødvendig å utvikle tiltak for å få ned kostnadene, og vi er innstilt på at dette må ta noe tid. Men dette må ikke forhindre nødvendig framdrift som raskest mulig gir et bedre togtilbud til stadig flere i Østfold.
 
Sarpsborg Næringsforening mener det er viktig at byen kan få to tog i timen og en times reisetid til Oslo S så raskt som mulig. Dette vil ifølge Bane NOR kunne oppnås uten et komplett dobbeltspor til Sarpsborg. En mulig forutsetning for dette vil være tiltak på stasjonsløsningen i Sarpsborg som allerede er planlagt i området hvor dagens stasjon er, samt å ferdigstille det planlagte dobbeltsporet ned mot Fredrikstad til Seut. Disse tiltakene vil langt på vei være tilstrekkelig for å kunne kjøre to tog i timen og oppnå en reisetid på ca en time fra Sarpsborg.
 
Dette betyr at togtilbudet til Sarpsborg vil kunne bli vesentlig bedre selv før dobbeltspor-løsningen gjennom Fredrikstad og opp til Sarpsborg er ferdig. Sarpsborg Næringsforening vil derfor peke på at  man får stor nytte av en ny eller forbedret stasjonsløsning i Sarpsborg som uansett vil måtte komme når hele strekningen med dobbeltspor er på plass. En rask tilpasning av stasjonsløsningen og bro over Sarpsfossen vil også gjøre det mulig å bygge vei og jernbane samtidig som det vil bidra til å redusere byggeperioden i bysentrum betydelig.
 
Sarpsborg Næringsforening er klar over at det politiske flertallet i kommunen har bedt kommunen sende en anmodning til samferdselsdepartementet om å utrede en samlet plan for region-, utenlands- og godstrafikk samt en alternativ trase. Næringsforeningen vil fraråde dette både fordi dette vil forsinke en prosess som trenger all mulig framdrift, og fordi den planlagte intercitytraseen i overskuelig framtid vil kunne forbedre og dekke behovet også for gods- og utenlandstrafikken. Foreningen mener det er viktig at intercitytraseen går gjennom byene i Nedre Glomma-regionen for å gi et effektivt transporttilbud mellom østfoldbyene og til Oslo. Det er også avgjørende for byutviklingen at det både blir et godt togtilbud, og for å komme videre med øvrig planarbeid i sentrum. Ettersom det er mulig å få et tilbud om to tog i timen og en times reisetid med begrensede tiltak som uansett vil måtte komme, er det viktig å fastholde vedtatt trase og så arbeide for å redusere kostnadene på den fortsatte utbyggingen. En slik utbygging vil også være den raskeste måten å øke kapasiteten for godstransport gjennom Østfold, selv om flaskehalsene for økt godstransport i vår region primært er gjennom Oslo og sør for Halden.
 
Sarpsborg Næringsforening har tett dialog med mange aktører og har et godt samarbeid med kommunen. Vi mener likevel at framføring av jernbanenettet i og gjennom Østfold i stor grad er en regional og nasjonal oppgave. Vi anmoder derfor departementet om å fastholde ambisjoner om rask framdrift av intercityutbyggingen og avvise nye traseutredninger.