Aktuelt:
Mye har skjedd i 2015 – og mer skal det bli.
Publisert: 01. januar 0001
Nå begynner bitene å falle på plass, og vi kan tenke litt større
Kjære medlem i Sarpsborg Næringsforening

– Nå begynner bitene å falle på plass, og vi kan tenke litt større.

stine ansattI januar i år ble jeg ansatt som daglig leder, - da begynte jobben med å få foreningen opp og stå igjen. 
Jeg ble ikke ansatt basert på mitt kontaktnett i Sarpsborg, eller min dybdekunnskap om kommunen.  På disse områdene var det kandidater som hadde mye større kapasiteter.
Jeg har i stedet brukt tid underveis til å få dette på plass.
Når det er sagt, skal det sies at denne prosessen har vært lærerik. Det å se Sarpsborg gjennom ”nye øyne",  kombinert med å bygge opp Næringsforeningen, har vært utfordrende, men spennende!
Nå begynner bitene å falle på plass, og vi kan tenke litt større.

Tidligere har det ikke skjedd så mye i foreningenes samlede historie, som det har gjort hittil i 2015!

 
– Vi har fått til mye og ikke minst etablert en
solid plattform å bygge videre på framover. 


Dere, våre medlemmer og støttespillere, utgjør foreningens ryggrad.
Jeg ønsker derfor å ta dere med på en reise gjennom en del av det Sarpsborg Næringsforening har gjort i de siste 10 månedene.Takk til våre medlemmer!
Først vil jeg få benytte anledningen til å takke for den tilliten du og din bedrift har vist oss gjennom medlemskapet. Næringsforeningen er avhengig av våre medlemmer og deres støtte. Vi fikk noe støtte fra kommunen i år, men hoveddelen av vårt budsjett er medlemsavgiftene og satsingsbeløp fra de bedriftene som per i dag utgjør våre satsingsbedrifter.
samarbeidsmodell2

Samarbeidsmodell
I 2014 ble det besluttet at Sarpsborg Håndverk og Industriforening skulle slåes sammen med Vekst i Sarpsborg. Dette ble gjennomført, og Sarpsborg Næringsforening ble født. 
Sarpsborg Næringsforening er i dag i et trekant-samarbeid med Sarpsborg Kommune og byselskapet iSarpsborg. Tre enheter som utfyller og spiller hverandre gode, med tanke på helheten i det å ARBEIDE, BO og BESØKE en av Norges eldste byer: Sarpsborg.Vekst og verdiskaping
 
Sarpsborg Næringsforenings visjon er å
være primus motor i et stolt, optimistisk og
fremtidsrettet regionalt næringsliv. 


Vi jobber hver dag for vekst og verdiskaping i Sarpsborg næringsliv med mål om å bidra til at Sarpsborg blir en foretrukken Østfold-kommune for utvikling, etablering og vekst innenfor både industri-, handels- og kunnskapsbedrifter. 
I tillegg må vi sørge for å ivareta jord- og skogbruksforpliktelsene vi har for fremtiden. 

Næringsforeningens fokusområder er å utvikle arbeidsplasser og kompetanse, infrastruktur, bostedskvalitet og stå for en bærekraftig utvikling. Disse elementene henger sammen og utgjør et hele.

Når jeg nå skal fortelle litt om hva vi har gjort så langt i år, deler jeg dette inn i fire bolker:

1.  Administrasjon Velkommen innom.
byggForeningen har etablert kontor
Første halvdelen av året var vi heldige og fikk sponset kontorplass i Stjernebygget til Borregaard. En flott løsning i en etableringsfase, der vi ikke hadde fått oversikt over hva som var en hensiktsmessig plassering.  

Første uken i august flyttet vi til vårt lokale i Sandesundsveien 3.
Her sitter vi perfekt posisjonert i forhold til våre samarbeidspartnere Sarpsborg kommune og iSarpsborg. I tillegg er vi sentralt plassert med tanke på næringslivet i sentrum.  

Ved inngangen til Storbyen kjøpesenter, i etasjen over Nordea og Privatmegleren, har vi hyggelig kontor og møterom til en gunstig pris.  Se etter flaggene med logoen vår på taket!  

Vi har redefinert organisasjonskartet og forenklet det
Foreningens organisasjonsmodell er enkel. Det er én ansatt i dag, meg.
Jeg er daglig leder og rapporterer til Styret
Vi har i tillegg et viktig forum som vi velger å kalle Rådgivningsforum – bestående av representanter fra våre satsingsbedrifter. Et forum som sammenkalles 1-2  ganger i året til et møte, der de får en oppdatert statusrapport fra foreningens virke og oppfordring til å gi oss tilbakemeldinger om ønskede prioriteringer, saker og arbeidsmetoder fremover.
Om det dukker opp ad hoc saker, for eksempel i forbindelse med reguleringsplaner eller lignende, vil vi også kunne benytte Rådgivningsforumet til å gi oss saksinnspill på vegne av næringslivet.

Faggrupper:  Vi har også åpnet for muligheten til å benytte det som kalles faggrupper, der vi kan kalle sammen fagkompetanse fra forslagsvis fire grupper: Industri/Håndverk, IT/Bank/Finans/Helse, Handel/Service eller Eiendom/Entreprenører.
Vår erfaring så langt er imidlertid at det ikke er behov/ønske at faggruppene holdes kontinuerlig aktive, men i stedet etableres etter behov, for eksempel i anledning større saker eller spesielle situasjoner. 

Etablert nødvendig arbeidsflyt og rutiner  
Vi har valgt å bruke en del tid i oppstartsfasen på etablering av rutiner og arbeidsflyt. Selv om vi er en liten forening anser vi at det er viktig med orden og struktur på drift, rapportering, regnskap, prosjekter/saker og medlemsregistrering.

Foruten dette har vi:
 • Styremøter: Vi har avholdt 8 styremøter - dokumentert og protokollført.  
 • Årsmøtet gikk av stabelen 24. august på Festiviteten, med valg av nye styremedlemmer og styreleder. Flere av våre medlemmer deltok på møtet.
 • Rådgivningsforum: Foreningens første Rådgivningsforum går av stabelen 18. november på Festiviteten.
 • Kundepleie: Vi har prioritert å innføre CRM-system, da vi ser på medlemsmassen som selve ryggraden i næringsforeningen. Vi har evaluert og testet flere. Valget falt på Super Office som nå implementeres. Dette vil bli en vesentlig faktor i arbeidet med å bygge en seriøs forening med dokumentert historikk og kundedata.
 • Kompetanse Grønn Vekst: Jeg tok BIs Executive Master-studie "Grønn Vekst" da jeg startet mitt virke i næringsforeningen. I sommer ble jeg uteksaminert. Den kompetansen jeg nå innehar, muliggjør støtte/bistand til medlemmer i forbindelse med bærekraftig utvikling, tanker rundt grønn vekst med mer.
 • Kontaktnett: Vi har etablert gode relasjoner med ulike samarabeidspartnere. Her kan jeg nevne Fredrikstad Næringsforening, Rakkestad Næringsråd, NHO Østfold, Innovasjon Norge, Mosseregionens Næringsutvikling, politiet, Kemneren i Sarpsborg med flere...

Ressursbehov:  Einar Evensen, tidligere rådmann i Sarpsborg kommune, har sagt seg villig til å samarbeide med næringsforeningen i enkelte saker framover. Hans innsikt og kompetanse kombinert med engasjement for byen vil være svært verdifulle for oss. 
Vi har også vurdert muligheten av en deltidsstilling for å avhjelpe ytterligere, og har møter med rekrutteringsselskaper denne uken.
  Medlemmer 
 • Etter vask og rydding av lister og medlemsoppføringer, har vi i dag 124 aktive medlemmer. Et flott utgangspunkt, men ikke på langt nær nok til at vi får den ønskede pondus. Vi vil ha større gjennomslag og flere prosjekter gjennomført. Dette krever ressurser, - vi må derfor vokse og bli flere.
 • Til sammenligning har Fredrikstad Næringsforening vært aktive i flere år og har i dag 3-4 årsverk i sin organisasjon. De passerte for noen uker siden 500 medlemmer. 
 • Vi ønsker at Sarpsborg Næringsforening skal nå 500 medlemmer på kortere tid. Det vil gi oss økonomisk handlingsrom og mye bedre gjennomslagskraft! 

logolisteSatsningsbedrifter
 • Etter mange hyggelige og spennende møter, der jeg har fått lære mye om det lokale næringslivet, har 17 bedrifter valgt å fornye/skrive satsingsbedriftsavtale med oss i 2015.
  Nesten alle kommer til å være representert på vårt første Rådgivningsforum i neste uke, der vi sammen skal søke å optimalisere vårt arbeid framover.
 
svart-arbeidProsjekt Svart Arbeid og Sosial Dumping
 • Basert på de enorme summene som er estimert underslått hvert år, har Sarpsborg Næringsforening initiert et prosjekt vi kaller Svart Arbeid og Sosial Dumping.
  Opprinnelig p
  rosjektgruppe besto av representanter  fra fire næringsforeninger, kommunen, kemner, politiet, NAV, Skatt Øst, Fylkeskommunen og Arbeidstilsynet. 
 • Prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger, og temaet er høyt prioritert.  
 • Vi har nå satt ned en mindre prosjektgruppe med både politiet og kemneren på laget.
  Her er målet å få gjennomført e
  n pilot i Sarpsborg kommune som kan være mal for andre kommuner. Spennende!
  
Møteplasser
 • Foreningens frokostmøter har blitt en fin tradisjon som vi har klart å holde ved like. Vi har hatt seks møter på den ærverdige Tune Prestegård hittil i år, og ett til vil gå av stabelen i desember.
 • Dette er en møteplass i en trivelig ramme der næringslivet møtes og får presentert gode historier og prosjekter. 
 • I oktober valgte vi forøvrig å slå sammen vårt frokostmøte med Sarpsborg 08 sitt formiddagsmøte  "i fotballen og sponsingens ånd" – et aktuelt tema foran den spennende cupfinalen på Ullevål. 

Infrastruktur og søknad om vegselskap
Primo mai leverte vi Høringsuttalelse angående utbyggingen av RV 109  Alvim – Fredrikstad. En ressursgruppe utarbeidet tilbakemelding rundt valg av veiløsning til Statens Vegvesen Region Øst.