Aktuelt:
Krisepakkene for bedrifter
Publisert: 14. juni 2020
Se oversikt over alle tiltakene til myndighetene for å dempe krisen for bedrifter.
 

Økonomiske støtteordninger for næringsliv/bedrifter


Markedsavdelingene i NAV Halden/Aremark, Rakkestad/Sarpsborg og Fredrikstad/Hvaler har hatt en felles vakttelefon for å svare på henvendelser knyttet til koronapandemien. Denne vakttelefonen ble avviklet fra og med mandag 11.mai.
 
NAV har god informasjon på nav.no, og arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36 er også tilgjengelig.


Statlige ordninger
 
Ordning For hvem Frist Hvor mye?
Kompensasjonsordning
for næringslivet

(ca. 20 mrd. pr. mnd) 

Foretak med omsetningsfall.

Egenandel for kompensasjonsordningen
er fjernet helt for mai og ut august
(tidligere var det egenandel på først
10.000 og deretter
redusert til 5.000)
  
 
Fortløpende Se egen portal
Lønnsstøtte for å ta egne
permitterte tilbake i jobb

Lønnskompensasjonsordningen er en ordning
som Skatteetaten skal forvalte.
Den skal gjelde i to måneder, i juli og august.
 Lønnstilskudd skal kunne gis til bedrifter som tar tilbake en eller flere sine egne ansatte fra permittering.
Forutsetningen er at de var permittert per 28. mai.

 
 
Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner
per person som er 
tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får
avkortet støtten i forhold
til omsetningsfallet. 
Det gis ikke støtte for omsetningsfall under 10 prosent.
 
Lånegarantiordning
(ramme 50 mrd.)
 
Bedrifter som har fått
likviditetsutfordringer
Fortløpende
Lån fra bedriftens
bank der staten
garanterer for 90
prosent av lånet 
Kulturrådet, tverrgående
tilskuddsordning

Produksjon og formidling
innenfor og på tvers av
kunst og kulturområder
 
05.05.2020 Ramme på 30 mill.
Utsatt betaling av
mva-avgift og andre særavgifter

Bedrifter som er økonomisk rammet av Covid-19
skal kunne søke om utsatt betaling av merverdiavgift
og en rekke særavgifter etter en forenklet og mer
fleksibel ordning. Ordningen blir gjeldende fra
10. juni til 31. desember. 
 
   
       


Innovasjon Norge, egne tiltakspakker for norske oppstart- og vekstbedrifter 
 
Ordning For hvem Frist Hvor mye?
Ekstraordinært
Innovasjons-
tilskudd 2020
Små og mellomstore
bedrifter med
vekstambisjoner
Fortløpende Inntil 80%
kombinert
tilskudd og lån
 
Tilskudd til
markedsavklaring
Gründer eller
oppstartsselskaper
med forretningside
som representerer noe
vesentlig nytt i markedet.
Fortløpende Inntil 100%,
maks 150.000
 
Tilskudd til
kommersialisering -
fase 1
Bedrifter i en tidlig
kommersialiseringsfase 
Fortløpende Inntil 75%,
maks 750.000 
Tilskudd til
kommersialisering -
 fase 2
Gründer- eller
oppstartsselskaper,
som er godt i gang 
Fortløpende Inntil 75%,
maks 750.000
 
Oppstartlån AS, yngre enn 5 år.
Skal finansiere utvikling
og forberedelser til
vekst i selskapet 
Fortløpende Lånebeløp
inntil 2,4 mill.
per bedrift
 
Innovasjonslån Alle selskaper med
noen få unntak som skal
kommersialisere nye
løsninger eller trenger å
styrke arbeidskapitalen.  
Fortløpende 50% av
kapitalbehovet
til bedriften
 
Vekstgarantiordning
(primært håndtert av
banker tilsluttet
ordningen) 
Innovative og raskt
voksende bedrifter
 
Fortløpende Inntil 4 mill. kr.
per bedrift
 Forskningsrådet
 
Ordning For hvem? Frist Hvor mye?
Innovasjonsprosjekt
i næringslivet
(1,5 mrd)
Omfattende
innhold av FoU 
Puljevis 2 - 16 mill
pr. prosjekt
 Viken fylkeskommune
 
Ordning For hvem? Frist Hvor mye?
OPPDATERT!

Kompetanseheving og
bedriftsintern opplæring -
andre utlysning

 
Alle bedrifter 4. juni 2020  
NY!

Kompetanseheving for
større bedrifter

 
Bedrifter med mer
enn 25 ansatte
4. juni 2020 Inntil 2 millioner
per bedrift
Mobilisering til
forskning og økt
innovasjon
Bedrifter og
offentlig
sektor.
 
Fortløpende 200 000-
350 000,
ramme 35 mill
 
Tilskudd til
næringsutvikling
og omstilling i
Østfold
Bedriftsnettverk,
klynger og
næringslivs-
organisasjoner
 
01.06  
Tilskudd til
PreFoU –
Støtte til
tidlig-fase-forsking
Bedrifter med
liten eller ingen
FoU-erfaring.
Midlene skal gi
bedriften
mulighet til å
videreutvikle en
innovasjonsidé 
til å bli et
forskningsprosjekt.
Løpende Inntil
200.000,
men ikke
mer enn
75 % av
budsjetterte
prosjektkostnader.
Næringsutvikling i
distriktskommuner

 
Bedrifter i
samarbeid,
organisasjoner,
offentlige aktøre
 
01.06 Ramme 3,5 mill.
 
Tilskudd til
bedriftsnettverk

 
Bedrifter som
samarbeider om
utviklingsprosjekter
 
Fortløpende Maks.
500.000,
ramme 2 mill.
 
Digitale kurs for
frilansere,
selvstendig
næringsdrivende
Frilansere,
selvstendig
næringsdrivende,
andre.
 
Ikke avklart.

Oppdraget er
gitt til Voksen-
opplæringsforbudet.
Kurstilbudene vil
annonseres på
viken.no så
snart de er klare.
 
Ramme 0,5 mill.
 
Tilskudd til
større
arrangementer
som profilerer
Østfold.

 
Aksjeselskap
eller stiftelser
 
Løpende